Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HSB V.O.F. Koopman Totaalbouw:

V.O.F Koopman Totaalbouw is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67566529 en is gevestigd aan Westpoort 6, 4695ED te Sint-Maartensdijk.

INHOUD:

Pagina 2

Art.1 –     Begrippen

Art.2 –     Toepasselijkheid

Art.3 –     Aanbiedingen

Pagina 3

Art.4 –     Levering  

Art.5 –     Deelleveringen

Art.6 –     Technische eisen

Art.7 –     Modellen

Pagina 4

Art.8 –     Prijzen

Art.9 –     Beëindiging van de overeenkomst

Art.10 –   Garantie

Pagina 5

Art.11 –   Eigendomsvoorbehoud

Pagina 6

Art.12 –   Gebreken; klachttermijnen

Pagina 7

Art.13 –   Auteursrechten

Art.14 –   Emballage

Art.15 –   Betaling

Pagina 8

Art.16 –   Incassokosten

Art.17 –   Aansprakelijkheid

Art.18 –   Overmacht

Pagina 9

Art.19 –   Veiligheid op de los- en montageplaats

Art.20 –   Geschillenbeslechting

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door V.O.F Koopman Totaalbouw.

V.O.F Koopman Totaalbouw: de dienstverlener die werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Opdrachtgever: de consument of het bedrijf die V.O.F Koopman Totaalbouw heeft aangesteld, projecten aan V.O.F Koopman Totaalbouw heeft verleend voor werkzaamheden die door V.O.F Koopman Totaalbouw worden uitgevoerd, of waaraan V.O.F Koopman Totaalbouw een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.

Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en V.O.F Koopman Totaalbouw, alsmede voorstellen van V.O.F Koopman Totaalbouw voor werkzaamheden die door V.O.F Koopman Totaalbouw aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door V.O.F Koopman Totaalbouw waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Werkzaamheden: werkzaamheden die V.O.F Koopman Totaalbouw aanbiedt, hetzij het ontwerpen, produceren en montage.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en transacties tenzij V.O.F Koopman Totaalbouw uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.2 Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door V.O.F Koopman Totaalbouw niet aanvaard, tenzij deze schriftelijk door V.O.F Koopman Totaalbouw zijn aanvaard.

2.3 Door het geven van opdrachten aan V.O.F Koopman Totaalbouw wordt de opdrachtgever geacht met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van V.O.F Koopman Totaalbouw zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een aanbod voor het aangaan van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van V.O.F Koopman Totaalbouw heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan V.O.F Koopman Totaalbouw te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per mail.

3.3. Alle aan biedingen van V.O.F Koopman Totaalbouw zijn altijd gebaseerd op V.O.F Koopman Totaalbouw principedetails en kunnen afwijken van de details, tekeningen en bestekomschrijving die behoren bij de door de opdrachtgever aangevraagde offerte, tenzij anders in de offerte vermeld.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt af werkplaats V.O.F Koopman Totaalbouw franco werk, ongelost, op de voor V.O.F Koopman Totaalbouw goedkoopste wijze van verzending. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd.

4.2 De los en montageplaats dient over een verharde weg van voldoende breedte bereikbaar te zijn. De opdrachtgever vrijwaart V.O.F Koopman Totaalbouw voor kosten die ontstaan door het niet of moeilijk met vrachtwagencombinaties en diepladers tot maximaal 50 ton kunnen bereiken van de losplaats en ingeval van montage door V.O.F Koopman Totaalbouw de montageplaats met machines en bouwkranen zonder het treffen van speciale (verkeers)voorzieningen. Eventueel hiervoor vereiste vergunningen dienen door- en voor rekening van- de opdrachtgever te zijn geregeld.

4.3 De opdrachtgever staat er voor in dat de maatvoering na uitvoering van het bouwdeel waarop de elementen gemonteerd worden overeenkomt met de door haar aan V.O.F Koopman Totaalbouw verstrekte maatvoering.

4.4 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Overschrijding van levertijd, haperende levering of aanvoer tijdens montage kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk is overeengekomen. V.O.F Koopman Totaalbouw is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade, met een maximum van 15 % van het terzake doende overeengekomen orderbedrag van het betreffende leverdeel, wegens niet-tijdige levering indien de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever V.O.F Koopman Totaalbouw een termijn moet gunnen van tenminste twee weken om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

4.5 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen en te betalen overeenkomstig artikel 14 op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze overige rechten, waaronder die op schadevergoeding. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten inclusief materialen, verschuldigd zijn.

Artikel 5 Deelleveringen

5.1 Het is V.O.F Koopman Totaalbouw toegestaan in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is V.O.F Koopman Totaalbouw bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen

6.1 Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.

Artikel 7 Modellen

7.1 Indien door V.O.F Koopman Totaalbouw een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Indien niet anders overeengekomen, gelden de verkoopprijzen van V.O.F Koopman Totaalbouw franco werk, ongelost, exclusief emballage, verzekeringen, heffingen, belastingen, in –en uitvoerrechten en dergelijken.

8.2 Indien V.O.F Koopman Totaalbouw met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is V.O.F Koopman Totaalbouw niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in geval van onvoorziene verhoging van grondstofprijzen, lonen, belastingen, rechten en van koerswijzigingen overeenkomstig de BDB Index. Indien de verhoging meer dan 20% bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van V.O.F Koopman Totaalbouw op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan V.O.F Koopman Totaalbouw omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen,
 • indien V.O.F Koopman Totaalbouw de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft de zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is,
 • indien de opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, of staakt,
 • indien op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
 • indien niet stipt wordt voldaan aan de betalingstermijn genoemd in artikel 14. In genoemde gevallen is V.O.F Koopman Totaalbouw bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment der voldoening dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van V.O.F Koopman Totaalbouw schadevergoeding te vorderen.

9.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan V.O.F Koopman Totaalbouw zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is V.O.F Koopman Totaalbouw bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden of uit te stellen, blijft 100% van het orderbedrag verschuldigd.

Artikel 10 Garantie

10.1 V.O.F Koopman Totaalbouw garandeert dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van materiaal –en fabricagefouten gedurende een periode van vijf jaar na de aflevering. Indien de elementen/componenten niet direct geplaatst/gemonteerd worden, geldt de garantie tot maximaal 3 maanden na aflevering.

10.2 Indien een zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak. V.O.F Koopman Totaalbouw kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

10.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens V.O.F Koopman Totaalbouw (zowel financieel of anderszins) heeft voldaan.

10.4 Indien de elementen niet direct na levering geplaatst worden, dient opslag plaatst te vinden op een voldoende vlakke ondergrond en dusdanig worden afgeschermd dat weersinvloeden geen nadelige invloed hebben op de elementen. V.O.F Koopman Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade of beschadiging door weersinvloeden of anderszins na de aflevering.

10.5 Indien de opdrachtgever hier niet aan de bepalingen in 10.3 en 10.4 heeft voldaan vervalt de garantie.

10.6 Na plaatsen van het casco en –of geleverde elementen, dient de opdrachtgever de dakbedekking, gevelbekleding en buitenbetimmering direct aan te brengen om zodoende het casco te beschermen tegen weersinvloeden e.d. ofwel zodanig af te schermen dat weersinvloeden geen nadelige invloed kunnen hebben op het product of bouwwerk. V.O.F Koopman Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade of beschadiging door weersinvloeden of anderszins.

10.7 Na het plaatsen/montage van het casco dient dit goed geventileerd te worden om te voorkomen dat bouwvocht in de elementen kan trekken met alle nadelige gevolgen van dien.

10.8 V.O.F Koopman Totaalbouw is nimmer aansprakelijk voor schaden of gebreken welke ontstaan door- of voortvloeiende uit- onjuiste montage welke niet is uitgevoerd door V.O.F Koopman Totaalbouw, onjuiste (af)bouwwijze of gebruik/verwerking van de elementen/componenten waardoor vocht met hout op welke wijze dan ook in aanraking kan komen of waar deze componenten constructief of kwalitatief niet voor bedoeld zijn. Dit geld ook voor het verwijderen of verzwakken van houten constructieve delen.

10.9 Indien in het product een dampremmende scherm/dampopenscherm ter voorkoming van vocht in de elementen is aangebracht en dit dampremmende scherm/dampopenscherm na productie is onderbroken, vervalt het recht op garantie.

10.10 Scheuren ontstaan door krimp, spanningen en zettingen van het gebouw en/of ondergrond al dan niet door constructieve gebreken vallen niet onder deze garantie.

10.11 Garantie zal in geen geval schadeloosstelling dekken die het gevolg zijn van het niet kunnen benutten van het gebouw, het teniet gaan van materiaal en van in het gebouw aanwezige zaken en elke andere gevolgschade.

10.12 Schade veroorzaakt door natuurverschijnselen, natuurrampen, vandalisme, vallen, schok of gooien van voorwerpen, explosies, vuur en soortgelijke gebeurtenissen valt buiten de garantie.

10.13 Indien V.O.F Koopman Totaalbouw door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of onderdelen die niet door V.O.F Koopman Totaalbouw zijn geleverd verwerkt of aanbrengt, valt dit buiten de garantie V.O.F Koopman Totaalbouw is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijke of foutieve montage van deze zaken, te niet gaan door montagefouten of beschadigingen die aan deze goederen ontstaan tijdens opslag, montage en- of transport tenzij sprake is van grove opzet.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door V.O.F Koopman Totaalbouw geleverde zaken blijven in eigendom van V.O.F Koopman Totaalbouw totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de met V.O.F Koopman Totaalbouw gesloten overeenkomst is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door V.O.F Koopman Totaalbouw verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

11.2 Door V.O.F Koopman Totaalbouw geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

11.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees voor bestaat dat hij zulks niet zal doen is V.O.F Koopman Totaalbouw gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van boete van 20% van het door hem verschuldigde per dag.

11.4 De opdrachtgever is, zolang hij aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 1 niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door V.O.F Koopman Totaalbouw geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van V.O.F Koopman Totaalbouw te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen enkele akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

11.5 De opdrachtgever verplicht zich:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en een polis van deze verzekering ter inzage te geven.
 • alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan V.O.F Koopman Totaalbouw op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
 • de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door V.O.F Koopman Totaalbouw geleverde zaken te verpanden aan V.O.F Koopman Totaalbouw op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van V.O.F Koopman Totaalbouw.
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die V.O.F Koopman Totaalbouw ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen

12.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering –of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd,
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit, kwaliteit en maatvoering overeenstemmen met het overeengekomen,
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en normen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

12.2 Worden (zichtbare) gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze op de betreffende vrachtbrief of op het opleveringsrapport te vermelden en is het de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van V.O.F Koopman Totaalbouw niet toegestaan werkzaamheden aan de geleverde producten te verrichten of te laten verrichten. Een opleveringrapport zal slechts geldig zijn indien dit door de opdrachtgever en V.O.F Koopman Totaalbouw is ondertekend.

12.3 Indien de elementen door V.O.F Koopman Totaalbouw zijn gemonteerd is het de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van V.O.F Koopman Totaalbouw niet toegestaan om werkzaamheden aan de elementen te verrichten of te laten verrichten voordat het opleveringsrapport door beide partijen is ondertekend.

12.4 Indien de opdrachtgever vóór de oplevering als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 werkzaamheden aan het de (samengestelde) elementen verricht of laat verrichten dan wel geen gebreken op de vrachtbrief heeft vermeld is daarmee aangetoond dat de opdrachtgever geen gebreken heeft geconstateerd en het geleverde/gemonteerde product onvoorwaardelijk heeft aanvaard waardoor dit als de oplevering wordt beschouwd.

12.5 V.O.F Koopman Totaalbouw dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn, zo mogelijk binnen 14 werkbare werkdagen, eventuele onvolkomenheden te herstellen. Indien de opdrachtgever zelf arbeid verricht om een onvolkomenheid te herstellen moet dit van te voren zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en V.O.F Koopman Totaalbouw. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, worden de kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, niet door V.O.F Koopman Totaalbouw vergoed.

12.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

12.7 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd.

Artikel 13 Auteursrechten

13.1 Alle door V.O.F Koopman Totaalbouw- of in opdracht van V.O.F Koopman Totaalbouw- vervaardigde tekeningen en technische details, daaronder begrepen schetsen en (elektronische)bestanden zijn en blijven eigendom van V.O.F Koopman Totaalbouw. V.O.F Koopman Totaalbouw is de auteur en heeft dus het auteursrecht op al haar werk. Het is zonder toestemming van V.O.F Koopman Totaalbouw niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of aan derden te verstekken of het gebruik daarvan aan derden toe te staan.

13.2 Bij overtreding van artikel 13.2 zal de overtreder V.O.F Koopman Totaalbouw ten volle schadeloosstellen.

Artikel 14 Emballage

14.1 De opdrachtgever is verplicht leenemballage binnen 20 dagen onbeschadigd te retourneren. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Artikel 15 Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn zoals overeengekomen in de offerte/opdrachtbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft V.O.F Koopman Totaalbouw, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente met 5% opslag in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.

15.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

15.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 Indien de overeengekomen en vervallen termijnen niet tijdig door de opdrachtgever zijn voldaan zullen de op dat moment reeds geproduceerde elementen niet worden uitgeleverd en zullen naast de kosten in 14.1 ook opslag- en beschermingskosten in rekening worden gebracht vanaf de dag dat geleverd zou worden tot de dag van werkelijke levering. Alle in deze algemene voorwaarden omschreven risico’s zijn niettemin voor rekening van de opdrachtgever vanaf de dag dat geleverd zou worden.

Artikel 16 Incassokosten

16.1 Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten die V.O.F Koopman Totaalbouw in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (Besluit Bik).

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Iedere aansprakelijkheid, behoudens schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van V.O.F Koopman Totaalbouw, is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt voldaan door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van V.O.F Koopman Totaalbouw. Indien een voorkomend geval niet wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekereing van V.O.F Koopman Totaalbouw, is V.O.F Koopman Totaalbouw slechts aansprakelijk voor schade met een maximum van 15 % van het terzake doende overeengekomen orderbedrag. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 • niet voor vergoeding komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 • voor schade veroorzaakt door (opzet of grove schuld van) externe partijen is V.O.F Koopman Totaalbouw niet aansprakelijk.

17.2 De opdrachtgever zal V.O.F Koopman Totaalbouw vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens V.O.F Koopman Totaalbouw, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van V.O.F Koopman Totaalbouw dan wel door V.O.F Koopman Totaalbouw uitdrukkelijk schriftelijke garanties zijn afgegeven.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan V.O.F Koopman Totaalbouw zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeien) mede zijn begrepen: Overheidsmaatregelen, gevolgen/maatregelen n.a.v. terrorisme en pandemie, onwerkbare dagen/dagdelen vanwege weersomstandigheden, stakingen in andere bedrijven dan die van V.O.F Koopman Totaalbouw, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van V.O.F Koopman Totaalbouw; machinestoring, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij- of niet (tijdige) nakoming/levering van/door- haar toeleveranciers, producenten of andere derden waarvan V.O.F Koopman Totaalbouw afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

18.2 V.O.F Koopman Totaalbouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat V.O.F Koopman Totaalbouw haar verbintenis had moeten nakomen. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal V.O.F Koopman Totaalbouw dit de opdrachtgever zo snel mogelijk berichten.

18.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van V.O.F Koopman Totaalbouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door V.O.F Koopman Totaalbouw niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4 Indien V.O.F Koopman Totaalbouw bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 Veiligheid op de los- en montageplaats

19.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouw en montageplaats.

19.2 Indien de opdrachtgever verticaal transport- steigermateriaal met leuningen- klimmateriaal, gereedschappen en alle benodigde niet genoemde zaken die een veilige werksituatie garanderen ten behoeve van de montage of anderszins aan V.O.F Koopman Totaalbouw beschikbaar stelt, zal dit voldoen aan de meest recente Arbo- normering en goedkeuring.

19.3 Vloeren dienen schoon, vlak en vrij van obstakels te zijn. Trapgaten en overige sparingen dienen afgeschermd en afgedicht te zijn. 19.4 Indien V.O.F Koopman Totaalbouw de onderaannemers stekt de opdrachtgever schone toilet- en schaftruimtes beschikbaar ten behoeve van werknemers van V.O.F Koopman Totaalbouw.

19.5 Indien de opdrachtgever nalatig is aan enige bepaling in dit artikel behoudt V.O.F Koopman Totaalbouw zich het recht voor de uit te voeren werkzaamheden op kosten van de opdrachtgever uit te stellen totdat aan de bepalingen is voldaan.

19.6 V.O.F Koopman Totaalbouw heeft het recht de uit te voeren werkzaamheden op te schorten als naar haar mening de veiligheid op andere wijze als hiervoor genoemd- waaronder weersomstandigheden- in het geding komt.

Artikel 20 Geschillenbeslechting

20.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

20.3 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

20.4 Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen V.O.F Koopman Totaalbouw en een in het buitenland gevestigde opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)

Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014

Artikel 1: Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens

spoedeisende omstandigheden.

 1. In de offerte wordt onder meer aangegeven:

  1. de plaats van het werk;

  2. een omschrijving van het werk;

  3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwer-

   pen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

  4. het tijdstip van aanvang van het werk;

  5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze

   wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal

   werkbare werkdagen te noemen;

  6. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamhe-

   den zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprij- zen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbe- lasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;

  7. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvin- den;

  8. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

  9. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

  10. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

  11. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de

   offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereen-

   komst.

 2. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag geduren-

  de dertig dagen.

 3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekenin-

  gen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkba- re offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

 4. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdracht- gevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegen- over ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de ver- plichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
  a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en

  goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

  toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
  b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het

  werk moet worden uitgevoerd;
  c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer

  van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines,

  verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de

  opdrachtgever.

 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop

  het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door der- den werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.

 4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de aannemer over te dragen aan een derde.

Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer

 1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient hetwerkzodaniguittevoeren,datdaardoorschadeaanperso- nen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aan- nemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandko- ming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

 4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoe- ring van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van

de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en

beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
5. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolko- menheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbe- drag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

constructiesenwerkwijzenenindoorofnamensdeopdrachtgever Artikel7:Betaling

gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouw- stoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de op- drachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekenin- gen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een week- rapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opga- ve van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
– die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de over-

eenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de

kans dat zij zich zouden voordoen,
– die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en – die de kosten van het werk verhogen.

2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstan- digheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijk- heid zal worden vergoed.

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is ver- schuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wor- den vastgesteld.

Artikel 6: Meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voor-

waarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wan- neer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdracht- gever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen;
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de

overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst ver- meld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoe- ding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verre- kend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffenenhetverwerkendaarvan,zijndekostenvanverwer- king niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzon- derlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het over- eengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aan- nemer worden verrekend bij de eindafrekening.

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aan- nemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de ople- vering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrek- king tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de opleve- ring heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betref- fende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de eindafrekening in.

4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 8: 5% regeling

1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoe- fening van een beroep of bedrijf.

2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom inhouden op de laatste termijn of laatste termij- nen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegd- heid gebruik wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de consu- ment aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de consument daarin toestemt, de aannemer vervan- gende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.

5. Indien de consument aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wette- lijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.

6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

Artikel 9: Oplevering en onderhoudstermijn

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de op- drachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleve- ringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconsta- teerde tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor opleve- ring gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor ople- vering.

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

7.Doordeaannemererkendetekortkomingenwordenzospoedig mogelijk hersteld.

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schade- vergoeding wegens te late oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is

uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, res- pectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komen-

de omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

 1. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

 2. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aan- nemer een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover de aannemer recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de aannemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

 3. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt.

 4. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengeko- men aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aanne- mingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die aanne- mingssom.

 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de verval- dag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voor- gaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgeble- ven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de op- drachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 3. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.

 4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nageko- men, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

 5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt ge- legd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zeker- heidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

 6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectieve- lijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.

Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer

 1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in ge- breke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.

 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aan- nemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 13: Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer.

Artikel 14: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of

gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten ge- volge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de aannemer ver- goed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet ver- werkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen. 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afge- rekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en ver- minderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toe- stand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voort- vloeiende kosten.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstof- fen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaron- der begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk pres- teert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdracht- gever.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werk- zaamheden of verrichte leveringen.

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer

16.1 Ontwerpaansprakelijkheid

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.

2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamhe- den overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeenge- komen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aan- nemer in verband met de aard van het werk geen passende maat- regelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatig- heid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aan- nemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uit-

voering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

16.3 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat

redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onder- kend had kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever on- derkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waar- schijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstan- digheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ont- vankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waar- voor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

16.4 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aan- nemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdracht- gever.

3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkin- gen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze aannemingsovereenkomst of van over- eenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan, worden be- slecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragere- glement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt, behoudens voor zover op grond van de volgende leden een ande- re wijze van geschillenbeslechting geldt.

2. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – welke opdrachtgever hierna wordt aangeduid als “consument-opdrachtgever” – heeft deze het recht een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter.

3. Indien de aannemer voornemens is tegen een consument- opdrachtgever een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage, stelt de aannemer de consument-opdrachtgever daar- van schriftelijk of elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een termijn van ten minste één maand om te kiezen voor beslech- ting van het geschil door de gewone rechter.

4. De aannemer is gebonden aan de door de consument- opdrachtgever op grond van het derde lid tijdig aan de aannemer bekend gemaakte keuze. Indien de consument-opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de aannemer bekend maakt, is de aannemer vrij het geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

5. Voor de beslechting van geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever die niet is aan te merken als consument- opdrachtgever, doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij, ter beslechting aan de bevoegde kan- tonrechter worden voorgelegd.

7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeen- komst tussen opdrachtgever en aannemer die daarvan een uit- vloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.